error: Alert: Content is protected !!
NVME SSD Hosting tốc độ cao

How to Activate Plugin Elementor Pro Latest Version ( v2.10.x, 3.x.x )

9
5/5 - (2 bình chọn)

Hướng dẫn kích hoạt, Activate Plugin Elementor Pro 2.10.x và 3.x.x, Activate Plugin Elementor Pro Latest Version free mà không cần license key, không crack, không dùng bản nulled.

Elementor Pro

Hướng dẫn kích hoạt Plugin Elementor Pro

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn kích hoạt – Activate Plugin Elementor Pro free mà không cần phải mua license key, cũng không cần crack, không dùng bản nulled nhé mọi người. Vừa an toàn, mà vẫn được miễn phí, tha hồ mà dùng.

Mình không khuyến khích các bạn làm theo cách này, nếu bạn nào có điều kiện thì nên mua để ủng hộ tác giả, còn bạn nào không đủ điều kiện thì thôi lại theo mình làm theo hướng dẫn bên dưới để kích hoạt phiên bản Pro nhé. ( Lưu ý là bạn phải cài cả bản Elementor Free lẫn Elementor Pro rồi nhé)

Xem video và làm theo hướng dẫn nhé các bạn 🙂

 

Mở file theo đường dẫn sau: elementor-pro\license\admin.php

Tìm:

	public static function get_updater_instance() {
		static::$updater = Plugin::instance()->updater;

		return static::$updater;
	}

Thay thế bằng:

	public static function get_updater_instance() {
		if ( null === self::$updater ) {
			self::$updater = new Updater();
		}
		return self::$updater;
	}

Tìm:

	public static function get_license_key() {
		return trim( get_option( self::LICENSE_KEY_OPTION_NAME ) );
	}

Thay thế bằng

	public static function get_license_key() {
		return 'activated';
	}

Tìm:

	public static function set_license_key( $license_key ) {
		return update_option( self::LICENSE_KEY_OPTION_NAME, $license_key );
	}

Thay thế bằng

	public static function set_license_key( $license_key ) {
		return update_option( self::LICENSE_KEY_OPTION_NAME, 'activated' );
	}

Tìm:

	public function action_activate_license() {
		check_admin_referer( 'elementor-pro-license' );

		if ( empty( $_POST['elementor_pro_license_key'] ) ) {
			wp_die( esc_html__( 'Please enter your license key.', 'elementor-pro' ), esc_html__( 'Elementor Pro', 'elementor-pro' ), [
				'back_link' => true,
			] );
		}

		$license_key = trim( $_POST['elementor_pro_license_key'] );

		$data = API::activate_license( $license_key );

		if ( is_wp_error( $data ) ) {
			wp_die( sprintf( '%s (%s) ', wp_kses_post( $data->get_error_message() ), wp_kses_post( $data->get_error_code() ) ), esc_html__( 'Elementor Pro', 'elementor-pro' ), [
				'back_link' => true,
			] );
		}

		if ( API::STATUS_VALID !== $data['license'] ) {
			$error_msg = API::get_error_message( $data['error'] );
			wp_die( wp_kses_post( $error_msg ), esc_html__( 'Elementor Pro', 'elementor-pro' ), [
				'back_link' => true,
			] );
		}

		self::set_license_key( $license_key );
		API::set_license_data( $data );

		wp_safe_redirect( $_POST['_wp_http_referer'] );
		die;
	}

Thay thế bằng

	public function action_activate_license() {
		check_admin_referer( 'elementor-pro-license' );

		$license_key = 'activated';
		$data = API::activate_license( $license_key );

		if ( API::STATUS_VALID !== $data['license'] ) {
			$error_msg = API::get_error_message( $data['error'] );
			wp_die( wp_kses_post( $error_msg ), esc_html__( 'Elementor Pro', 'elementor-pro' ), [
				'back_link' => true,
			] );
		}

		self::set_license_key( $license_key );
		API::set_license_data( $data );

		wp_safe_redirect( $_POST['_wp_http_referer'] );
		die;
	}

Tìm và xoá:

					<?php
						$connect_url = $this->get_connect_url( [
							'utm_source' => 'license-page',
							'utm_medium' => 'wp-dash',
							'utm_campaign' => 'connect-and-activate-license',
							'utm_term' => 'connect-and-activate',
						] );
					?>

Tìm và xoá:

						<?php
							$switch_license_url = $this->get_switch_license_url( [
								'utm_source' => 'license-page',
								'utm_medium' => 'wp-dash',
								'utm_campaign' => 'connect-and-activate-license',
								'utm_term' => 'switch-license',
							] );
						?>

Tìm:

	public function plugin_action_links( $links ) {
		$license_key = self::get_license_key();

		if ( empty( $license_key ) ) {
			$links['active_license'] = sprintf(
				'<a href="%s" class="elementor-plugins-gopro">%s</a>',
				self::get_connect_url([
					'utm_source' => 'wp-plugins',
					'utm_medium' => 'wp-dash',
					'utm_campaign' => 'connect-and-activate-license',
				]),
				__( 'Connect & Activate', 'elementor-pro' )
			);
		}

		return $links;
	}

Thay thế bằng

	public function plugin_action_links( $links ) {
		return $links;
	}

Tìm và xoá:

	public function plugin_auto_update_setting_html( $html, $plugin_file ) {
		$license_data = API::get_license_data();

		if ( ELEMENTOR_PRO_PLUGIN_BASE === $plugin_file && API::STATUS_VALID !== $license_data['license'] ) {
			return '<span class="label">' . esc_html__( '(unavailable)', 'elementor-pro' ) . '</span>';
		}

		return $html;
	}

Tìm và xoá:

		add_filter( 'plugin_auto_update_setting_html', [ $this, 'plugin_auto_update_setting_html' ], 10, 2 );

Lưu lại và mở tiếp elementor-pro\license\api.php

Tìm:

	public static function set_license_data( $license_data, $expiration = null ) {

Thêm vào dưới

		$expiration = 'lifetime';

Tìm:

		$license_data_error = [
			'license' => 'http_error',
			'payment_id' => '0',
			'license_limit' => '0',
			'site_count' => '0',
			'activations_left' => '0',
			'success' => false,
		];

Thay thế bằng

		$license_data_error = [
			'license' => 'valid',
			'payment_id' => '140',
			'license_limit' => '9999',
			'site_count' => '1',
			'activations_left' => '9999',
			'expires' => 'lifetime',
			'success' => true,
		];

Tìm:

		$license_key = Admin::get_license_key();
		if ( empty( $license_key ) ) {
			return $license_data_error;
		}

Thay thế bằng

		$license_key = Admin::get_license_key();
		return $license_data_error;

Tìm:

	public static function get_error_message( $error ) {
		$errors = self::get_errors();

		if ( isset( $errors[ $error ] ) ) {
			$error_msg = $errors[ $error ];
		} else {
			$error_msg = __( 'An error occurred. Please check your internet connection and try again. If the problem persists, contact our support.', 'elementor-pro' ) . ' (' . $error . ')';
		}

		return $error_msg;
	}

Thay thế bằng

	public static function get_error_message( $error ) {
		$errors = self::get_errors();
		return '';
	}

Tìm:

	public static function is_license_active() {
		$license_data = self::get_license_data();

		return self::STATUS_VALID === $license_data['license'];
	}

Thay thế bằng

	public static function is_license_active() {
		$license_data = self::get_license_data();
		return true;
	}

Tìm:

	public static function is_licence_has_feature( $feature_name ) {
		$license_data = self::get_license_data();

		return ! empty( $license_data['features'] )
			&& in_array( $feature_name, $license_data['features'], true );
	}

Thay thế bằng

	public static function is_licence_has_feature( $feature_name ) {
		$license_data = self::get_license_data();
	}

Tìm:

	public static function is_license_about_to_expire() {
		$license_data = self::get_license_data();

		if ( ! empty( $license_data['subscriptions'] ) && 'enable' === $license_data['subscriptions'] ) {
			return false;
		}

		if ( 'lifetime' === $license_data['expires'] ) {
			return false;
		}

		return time() > strtotime( '-28 days', strtotime( $license_data['expires'] ) );
	}

Thay thế bằng

	public static function is_license_about_to_expire() {
			return false;
		if ( 'lifetime' === $license_data['expires'] ) {
			return false;
		}

		return time() > strtotime( '-28 days', strtotime( $license_data['expires'] ) );
	}

Tìm:

		$access_level = ConnectModule::ACCESS_LEVEL_CORE;

Thay thế bằng

		$access_level = ConnectModule::ACCESS_LEVEL_PRO;
		return $access_level;

Lưu lại và mở tiếp elementor-pro\license\updater.php

Tìm và xoá:

			$api_request_transient->autoupdate = true;

Lưu lại và mở tiếp elementor-pro\elementor-pro.php

Tìm:

if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {
	exit; // Exit if accessed directly.
}

Thêm vào dưới

update_option( 'elementor_pro_license_key', 'activated' );
set_transient( 'elementor_pro_license_data', [ 'license' => 'valid', 'expires' => $date = date('M d, Y', strtotime('+1 years')) ] );
set_transient( 'timeout_elementor_pro_license_data', 36001040400 );

Lưu lại là xong.

Dành cho bản cũ hơn

Cách 1

Đầu tiên, các bạn truy cập vào đường dẫn sau: elementor-pro\license\api.php (Nên sửa bằng Notepad++)

Tìm (Crtl + F) – ( dòng thứ 27)

	private static function remote_post( $body_args = [] ) {

Thêm vào dưới

		return [
			'license' => 'valid',
			'expires' => '+120 months',
		];

Lưu file lại và mở tiếp file elementor-pro\license\admin.php

Tìm:

		$is_manual_mode = ( isset( $_GET['mode'] ) && 'manually' === $_GET['mode'] );

Thay thế bằng

		$is_manual_mode = true;

Lưu file lại và mở tiếp file elementor-pro\core\connect\apps\activate.php

Tìm và xoá:

	public function action_reset() {
		if ( current_user_can( 'manage_options' ) ) {
			delete_option( 'elementor_pro_license_key' );
			delete_transient( 'elementor_pro_license_data' );
		}

		$this->redirect_to_admin_page();
	}

	protected function get_app_info() {
		return [
			'license_data' => [
				'label' => 'License Data',
				'value' => get_option( 'elementor_pro_license_data' ),
			],
			'license_key' => [
				'label' => 'License Key',
				'value' => get_option( 'elementor_pro_license_key' ),
			],
		];
	}

Sau đó vào Elementor -> License -> và điền tieuca.me

Cách 2:

Mở file theo đường dẫn sau: elementor-pro\license\admin.php

Tìm:

		$is_manual_mode = ( isset( $_GET['mode'] ) && 'manually' === $_GET['mode'] );

Thay thế bằng

		$is_manual_mode = true;

Lưu lại và mở tiếp elementor-pro\license\api.php

Tìm:

	private static function remote_post( $body_args = [] ) {

Thêm vào dưới

		return ['license' => 'valid', 'expires' => 'lifetime',	'subscriptions', 'enable', 'renewal_discount','',];

Lưu lại và mở tiếp elementor-pro\elementor-pro.php

Tìm:

define( 'ELEMENTOR_PRO_MODULES_URL', ELEMENTOR_PRO_URL . 'modules/' );

Thêm vào dưới

update_option( 'elementor_pro_license_key', 'tieuca.me' );
update_option( '_elementor_pro_license_data', [ 'timeout' => strtotime( '+12 hours', current_time( 'timestamp' ) ),'value' => json_encode( [ 'license' => 'valid', 'expires' => 'lifetime','renewal_discount' => '', 'subscriptions' => 'enable' ] ) ] );

Lưu lại là xong.

 

Lời kết

Như vậy là mình đã hoàn thành hướng dẫn xong về cách kích hoạt Plugin Elementor Pro mà không phải tốn tiền mua hoặc tải hàng nulled dễ chứa mã độc về dùng. Nếu có thắc mắc vui lòng để lại bình luận bên dưới để được giải đáp nhanh nhất.

Bạn nào chưa có Plugin này thì hãy tải về tại đây Share Plugin Elementor Pro & Page Builder số 1 [Cập nhật mới nhất]

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
24 Góp ý
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Neeko
Khách
Neeko
3 năm trước

Mình làm đầy đủ các bước rồi nhưng plugin vẫn đòi Activate license

Neeko
Khách
Neeko
3 năm trước
Reply to  Tiểu CA

Điền nhiệt tình rồi ạ nhưng vẫn đòi activate license 🙁

Đai Dương
Khách
Đai Dương
3 năm trước

Thật tuyệt vời, Cảm ơn bạn rất nhiều… Mình sẽ theo dõi và chia sẽ cho nhiều người cùng biết.

Nguyễn Thanh Sơn
Khách
Nguyễn Thanh Sơn
3 năm trước

mình đang sài bản cũ. ko biết bản mới có gì hay ko nhưng mà tới giờ vẫn biết ơn thanh niên tiểu ca lắm. hehehe. cảm ơn nhiều.

VY DINH HUYNH
Khách
VY DINH HUYNH
3 năm trước

Thanks bạn nhiều nha! Mình làm được lun với bản mới nhất lun ý!

nguyentuanfx.com
Khách
nguyentuanfx.com
3 năm trước

ok lắm bạn ơi dc lun với bản 3.0.3

nguyentuanfx.com
Khách
nguyentuanfx.com
3 năm trước

ko insert dc template, khả năng nó bắt kết nối với tài khoản đăng kí trên trrang elementor, mà trong đó chưa purschar key nào là nó ko cho cài template rồi. bùn

Ho Xuan Tung
Khách
Ho Xuan Tung
3 năm trước

Cho mình hỏi có Acive cho Phiên bản 3.0.5 được không và nó có chạy ổn định không?

Linh
Khách
Linh
3 năm trước

Mình đã cài và nó hoạt động rất mượt với jnews. Thank tieuca.me nhiều nhiều

Pham Hong Son
Khách
Pham Hong Son
3 năm trước

Bạn ơi cho mình hỏi : khi Edit with Elementor vào trang trong edit. Thanh Dashboard bên trái nó cứ xoay tròn thì bị sao ạ ??

nhat
Khách
nhat
3 năm trước

Đã thành công cảm ơn bạn nhiều

24
0
Would love your thoughts, please comment.x