PhpStorm 2019.3.3 Full License key – IDE chuyên nghiệp, thông minh

9

PhpStorm là một IDE thương mại, đa nền tảng cho PHP, được xây dựng bởi công ty JetBrains có trụ sở tại Cộng hòa Séc. PhpStorm cung cấp trình soạn thảo cho PHP, HTML và JavaScript với phân tích mã nhanh chóng, ngăn ngừa lỗi và tái cấu trúc tự động cho mã PHP và JavaScript

PhpStorm 2019.3.3 Full License key
PhpStorm 2019.3.3 Full License key

Ngôn ngữ hỗ trợ

PhpStorm hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, PHP Framework và một số thư hay ho như:​

Ngôn ngữ lập trình / Công nghệPHP Framework và CMSQuản lý versionDatabase Driver
PHPSymfonySVNMySQL
JavascriptDrupalGitMariaDB
HTML/CSSWordPressSQLite
Sass/LessZend FrameworkOracle
TypeScriptLaravelSyBase
CoffeeScriptMagentoMicrosoft SQL Server
CakePHPPostgreSQL
JoomlaIBM DB2
Yiivà nhiều loại DB khác
Và nhiều framework khác

Tính năng chính của PhpStorm

 • Trình biên tập code thông minh cho PHP với cú pháp highlighting, hoàn thành mã, mở rộng cấu hình định dạng mã, kiểm tra lỗi on-the-fly.
 • Hỗ trợ PHP 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 & 7.0 (một phần), bao gồm tất cả các cú pháp cải tiến
 • Tái cấu trúc PHP, code (re) arranger, và phát hiện trùng lặp mã
 • Tích hợp Vagrant, hỗ trợ giao tiếp kỹ thuật, Built-in REST Client và SSH Console với các công cụ từ xa, Command Line Tools, Google App Engine cho hỗ trợ PHP support, Remote PHP interpreters, Behat
 •  Hỗ trợ Frameworks (MVC view cho Symfony2, Yii), Framework-specific plugins (Drupal, WordPress, Symfony, Magento, etc), các công cụ tạo mẫu (Twig, Blade, Smarty)
 • Visual debugger cho các ứng dụng PHP với xác nhận cấu hình trình gỡ lỗi,
 • PHPUnit với mã bảo hiểm, và tích hợp Profiler
 • Trình biên tập HTML, CSS, JavaScript. Gỡ lỗi và kiểm tra đơn vị cho JS. Supports HTML5, CSS, Sass, SCSS, Less, CoffeeScript, TypeScript, Dart, ECMAScript Harmony, Emmet và các công cụ phát triển web tiên tiến khác.
 • Hỗ trợ phong cách mã hoá, PSR1 / PSR2 cài sẵn, định dạng mã tương thích của Symfony2, Zend và Drupal
 • PHP UML
 • Tích hợp hệ thống điều khiển phiên bản với giao diện thống nhất
 • Tích hợp với bộ theo dõi vấn đề
 • Các công cụ cơ sở dữ liệu, trình soạn thảo SQL
 • Đa nền tảng (Windows, Mac OS X, Linux)

Download PhpStorm

PhpStorm 2019.3.3 JetBrainsPhpStorm_Crack.zip

 

Active License key PHP Storm 2019

Cách 1:

Đầu tiên, hãy file host theo đường dẫn:  C:\windows\system32\drivers\etc\hosts

Paste các dòng sau vào cuối file và lưu lại.

1.2.3.4 account.jetbrains.com
1.2.3.4 www.jetbrains.com
1.2.3.4 www-weighted.jetbrains.com

Mở PhpStorm -> Activate -> Activation code và điền key bên dưới -> OK

T3ACKYHDVF-eyJsaWNlbnNlSWQiOiJUM0FDS1lIRFZGIiwibGljZW5zZWVOYW1lIjoi5bCP6bifIOeoi+W6j+WRmCIsImFzc2lnbmVlTmFtZSI6IiIsImFzc2lnbmVlRW1haWwiOiIiLCJsaWNlbnNlUmVzdHJpY3Rpb24iOiIiLCJjaGVja0NvbmN1cnJlbnRVc2UiOmZhbHNlLCJwcm9kdWN0cyI6W3siY29kZSI6IklJIiwiZmFsbGJhY2tEYXRlIjoiMjAxOS0wNi0xMyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wNi0xMiJ9LHsiY29kZSI6IkFDIiwiZmFsbGJhY2tEYXRlIjoiMjAxOS0wNi0xMyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wNi0xMiJ9LHsiY29kZSI6IkRQTiIsImZhbGxiYWNrRGF0ZSI6IjIwMTktMDYtMTMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDYtMTIifSx7ImNvZGUiOiJQUyIsImZhbGxiYWNrRGF0ZSI6IjIwMTktMDYtMTMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDYtMTIifSx7ImNvZGUiOiJHTyIsImZhbGxiYWNrRGF0ZSI6IjIwMTktMDYtMTMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDYtMTIifSx7ImNvZGUiOiJETSIsImZhbGxiYWNrRGF0ZSI6IjIwMTktMDYtMTMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDYtMTIifSx7ImNvZGUiOiJDTCIsImZhbGxiYWNrRGF0ZSI6IjIwMTktMDYtMTMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDYtMTIifSx7ImNvZGUiOiJSUzAiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDE5LTA2LTEzIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTA2LTEyIn0seyJjb2RlIjoiUkMiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDE5LTA2LTEzIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTA2LTEyIn0seyJjb2RlIjoiUkQiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDE5LTA2LTEzIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTA2LTEyIn0seyJjb2RlIjoiUEMiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDE5LTA2LTEzIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTA2LTEyIn0seyJjb2RlIjoiUk0iLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDE5LTA2LTEzIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTA2LTEyIn0seyJjb2RlIjoiV1MiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDE5LTA2LTEzIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTA2LTEyIn0seyJjb2RlIjoiREIiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDE5LTA2LTEzIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTA2LTEyIn0seyJjb2RlIjoiREMiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDE5LTA2LTEzIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTA2LTEyIn0seyJjb2RlIjoiUlNVIiwiZmFsbGJhY2tEYXRlIjoiMjAxOS0wNi0xMyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wNi0xMiJ9XSwiaGFzaCI6IjEzMzgwMDA0LzAiLCJncmFjZVBlcmlvZERheXMiOjcsImF1dG9Qcm9sb25nYXRlZCI6ZmFsc2UsImlzQXV0b1Byb2xvbmdhdGVkIjpmYWxzZX0=-nTBuZDiAOuM4IHXNkS7GbCvZVZFo4EcHf9hHzfhaPYsaCGQjuCVJFEboopbPuEHn16yT9Zvf7yRuM5WGlGmpcOJnWLpCmGm65S6wHtZdX0kfSNIqnqdS1MhIHpftsAGxSswuQksrm09tltbO4nATeavGs1BIMafsCJVen+BvDFvYL7+3crkRI7AwdyMb2miLLYJcEVPhiVKZnzJUzT9uA8/4Q02BqsvX5oSJg8cLw3w7Cd0ISrn1i8uENe/1z3T/Ede0STM7eOekFaVEdO9cgzYME3iIFzi2TZXMSqIuBpJqF4NFb6M0039tEGy6EHqcksMyDTdCAASquqcDcHrUUA==-MIIElTCCAn2gAwIBAgIBCTANBgkqhkiG9w0BAQsFADAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBMB4XDTE4MTEwMTEyMjk0NloXDTIwMTEwMjEyMjk0NlowaDELMAkGA1UEBhMCQ1oxDjAMBgNVBAgMBU51c2xlMQ8wDQYDVQQHDAZQcmFndWUxGTAXBgNVBAoMEEpldEJyYWlucyBzLnIuby4xHTAbBgNVBAMMFHByb2QzeS1mcm9tLTIwMTgxMTAxMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxcQkq+zdxlR2mmRYBPzGbUNdMN6OaXiXzxIWtMEkrJMO/5oUfQJbLLuMSMK0QHFmaI37WShyxZcfRCidwXjot4zmNBKnlyHodDij/78TmVqFl8nOeD5+07B8VEaIu7c3E1N+e1doC6wht4I4+IEmtsPAdoaj5WCQVQbrI8KeT8M9VcBIWX7fD0fhexfg3ZRt0xqwMcXGNp3DdJHiO0rCdU+Itv7EmtnSVq9jBG1usMSFvMowR25mju2JcPFp1+I4ZI+FqgR8gyG8oiNDyNEoAbsR3lOpI7grUYSvkB/xVy/VoklPCK2h0f0GJxFjnye8NT1PAywoyl7RmiAVRE/EKwIDAQABo4GZMIGWMAkGA1UdEwQCMAAwHQYDVR0OBBYEFGEpG9oZGcfLMGNBkY7SgHiMGgTcMEgGA1UdIwRBMD+AFKOetkhnQhI2Qb1t4Lm0oFKLl/GzoRykGjAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBggkA0myxg7KDeeEwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwEwCwYDVR0PBAQDAgWgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAF8uc+YJOHHwOFcPzmbjcxNDuGoOUIP+2h1R75Lecswb7ru2LWWSUMtXVKQzChLNPn/72W0k+oI056tgiwuG7M49LXp4zQVlQnFmWU1wwGvVhq5R63Rpjx1zjGUhcXgayu7+9zMUW596Lbomsg8qVve6euqsrFicYkIIuUu4zYPndJwfe0YkS5nY72SHnNdbPhEnN8wcB2Kz+OIG0lih3yz5EqFhld03bGp222ZQCIghCTVL6QBNadGsiN/lWLl4JdR3lJkZzlpFdiHijoVRdWeSWqM4y0t23c92HXKrgppoSV18XMxrWVdoSM3nuMHwxGhFyde05OdDtLpCv+jlWf5REAHHA201pAU6bJSZINyHDUTB+Beo28rRXSwSh3OUIvYwKNVeoBY+KwOJ7WnuTCUq1meE6GkKc4D/cXmgpOyW/1SmBz3XjVIi/zprZ0zf3qH5mkphtg6ksjKgKjmx1cXfZAAX6wcDBNaCL+Ortep1Dh8xDUbqbBVNBL4jbiL3i3xsfNiyJgaZ5sX7i8tmStEpLbPwvHcByuf59qJhV/bZOl8KqJBETCDJcY6O2aqhTUy+9x93ThKs1GKrRPePrWPluud7ttlgtRveit/pcBrnQcXOl1rHq7ByB8CFAxNotRUYL9IF5n3wJOgkPojMy6jetQA5Ogc8Sm7RG6vg1yow==

hoặc

56ZS5PQ1RF-eyJsaWNlbnNlSWQiOiI1NlpTNVBRMVJGIiwibGljZW5zZWVOYW1lIjoi5q2j54mI5o6I5p2DIC4iLCJhc3NpZ25lZU5hbWUiOiIiLCJhc3NpZ25lZUVtYWlsIjoiIiwibGljZW5zZVJlc3RyaWN0aW9uIjoiRm9yIGVkdWNhdGlvbmFsIHVzZSBvbmx5IiwiY2hlY2tDb25jdXJyZW50VXNlIjpmYWxzZSwicHJvZHVjdHMiOlt7ImNvZGUiOiJJSSIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wMy0xMCJ9LHsiY29kZSI6IkFDIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTAzLTEwIn0seyJjb2RlIjoiRFBOIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTAzLTEwIn0seyJjb2RlIjoiUFMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDMtMTAifSx7ImNvZGUiOiJHTyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wMy0xMCJ9LHsiY29kZSI6IkRNIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTAzLTEwIn0seyJjb2RlIjoiQ0wiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDMtMTAifSx7ImNvZGUiOiJSUzAiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDMtMTAifSx7ImNvZGUiOiJSQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wMy0xMCJ9LHsiY29kZSI6IlJEIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTAzLTEwIn0seyJjb2RlIjoiUEMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDMtMTAifSx7ImNvZGUiOiJSTSIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wMy0xMCJ9LHsiY29kZSI6IldTIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTAzLTEwIn0seyJjb2RlIjoiREIiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDMtMTAifSx7ImNvZGUiOiJEQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wMy0xMCJ9LHsiY29kZSI6IlJTVSIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wMy0xMCJ9XSwiaGFzaCI6IjEyMjkxNDk4LzAiLCJncmFjZVBlcmlvZERheXMiOjAsImF1dG9Qcm9sb25nYXRlZCI6ZmFsc2UsImlzQXV0b1Byb2xvbmdhdGVkIjpmYWxzZX0=-SYSsDcgL1WJmHnsiGaHUWbaZLPIe2oI3QiIneDtaIbh/SZOqu63G7RGudSjf3ssPb1zxroMti/bK9II1ugHz/nTjw31Uah7D0HqeaCO7Zc0q9BeHysiWmBZ+8bABs5vr25GgIa5pO7CJhL7RitXQbWpAajrMBAeZ2En3wCgNwT6D6hNmiMlhXsWgwkw2OKnyHZ2dl8yEL+oV5SW14t7bdjYGKQrYjSd4+2zc4FnaX88yLnGNO9B3U6G+BuM37pxS5MjHrkHqMTK8W3I66mIj6IB6dYXD5nvKKO1OZREBAr6LV0BqRYSbuJKFhZ8nd6YDG20GvW6leimv0rHVBFmA0w==-MIIElTCCAn2gAwIBAgIBCTANBgkqhkiG9w0BAQsFADAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBMB4XDTE4MTEwMTEyMjk0NloXDTIwMTEwMjEyMjk0NlowaDELMAkGA1UEBhMCQ1oxDjAMBgNVBAgMBU51c2xlMQ8wDQYDVQQHDAZQcmFndWUxGTAXBgNVBAoMEEpldEJyYWlucyBzLnIuby4xHTAbBgNVBAMMFHByb2QzeS1mcm9tLTIwMTgxMTAxMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxcQkq+zdxlR2mmRYBPzGbUNdMN6OaXiXzxIWtMEkrJMO/5oUfQJbLLuMSMK0QHFmaI37WShyxZcfRCidwXjot4zmNBKnlyHodDij/78TmVqFl8nOeD5+07B8VEaIu7c3E1N+e1doC6wht4I4+IEmtsPAdoaj5WCQVQbrI8KeT8M9VcBIWX7fD0fhexfg3ZRt0xqwMcXGNp3DdJHiO0rCdU+Itv7EmtnSVq9jBG1usMSFvMowR25mju2JcPFp1+I4ZI+FqgR8gyG8oiNDyNEoAbsR3lOpI7grUYSvkB/xVy/VoklPCK2h0f0GJxFjnye8NT1PAywoyl7RmiAVRE/EKwIDAQABo4GZMIGWMAkGA1UdEwQCMAAwHQYDVR0OBBYEFGEpG9oZGcfLMGNBkY7SgHiMGgTcMEgGA1UdIwRBMD+AFKOetkhnQhI2Qb1t4Lm0oFKLl/GzoRykGjAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBggkA0myxg7KDeeEwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwEwCwYDVR0PBAQDAgWgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAF8uc+YJOHHwOFcPzmbjcxNDuGoOUIP+2h1R75Lecswb7ru2LWWSUMtXVKQzChLNPn/72W0k+oI056tgiwuG7M49LXp4zQVlQnFmWU1wwGvVhq5R63Rpjx1zjGUhcXgayu7+9zMUW596Lbomsg8qVve6euqsrFicYkIIuUu4zYPndJwfe0YkS5nY72SHnNdbPhEnN8wcB2Kz+OIG0lih3yz5EqFhld03bGp222ZQCIghCTVL6QBNadGsiN/lWLl4JdR3lJkZzlpFdiHijoVRdWeSWqM4y0t23c92HXKrgppoSV18XMxrWVdoSM3nuMHwxGhFyde05OdDtLpCv+jlWf5REAHHA201pAU6bJSZINyHDUTB+Beo28rRXSwSh3OUIvYwKNVeoBY+KwOJ7WnuTCUq1meE6GkKc4D/cXmgpOyW/1SmBz3XjVIi/zprZ0zf3qH5mkphtg6ksjKgKjmx1cXfZAAX6wcDBNaCL+Ortep1Dh8xDUbqbBVNBL4jbiL3i3xsfNiyJgaZ5sX7i8tmStEpLbPwvHcByuf59qJhV/bZOl8KqJBETCDJcY6O2aqhTUy+9x93ThKs1GKrRPePrWPluud7ttlgtRveit/pcBrnQcXOl1rHq7ByB8CFAxNotRUYL9IF5n3wJOgkPojMy6jetQA5Ogc8Sm7RG6vg1yow==
3AGXEJXFK9-eyJsaWNlbnNlSWQiOiIzQUdYRUpYRks5IiwibGljZW5zZWVOYW1lIjoiaHR0cHM6Ly96aGlsZS5pbyIsImFzc2lnbmVlTmFtZSI6IiIsImFzc2lnbmVlRW1haWwiOiIiLCJsaWNlbnNlUmVzdHJpY3Rpb24iOiIiLCJjaGVja0NvbmN1cnJlbnRVc2UiOmZhbHNlLCJwcm9kdWN0cyI6W3siY29kZSI6IklJIiwiZmFsbGJhY2tEYXRlIjoiMjA4OS0wNy0wNyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA4OS0wNy0wNyJ9LHsiY29kZSI6IkFDIiwiZmFsbGJhY2tEYXRlIjoiMjA4OS0wNy0wNyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA4OS0wNy0wNyJ9LHsiY29kZSI6IkRQTiIsImZhbGxiYWNrRGF0ZSI6IjIwODktMDctMDciLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwODktMDctMDcifSx7ImNvZGUiOiJQUyIsImZhbGxiYWNrRGF0ZSI6IjIwODktMDctMDciLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwODktMDctMDcifSx7ImNvZGUiOiJHTyIsImZhbGxiYWNrRGF0ZSI6IjIwODktMDctMDciLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwODktMDctMDcifSx7ImNvZGUiOiJETSIsImZhbGxiYWNrRGF0ZSI6IjIwODktMDctMDciLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwODktMDctMDcifSx7ImNvZGUiOiJDTCIsImZhbGxiYWNrRGF0ZSI6IjIwODktMDctMDciLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwODktMDctMDcifSx7ImNvZGUiOiJSUzAiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDg5LTA3LTA3IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDg5LTA3LTA3In0seyJjb2RlIjoiUkMiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDg5LTA3LTA3IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDg5LTA3LTA3In0seyJjb2RlIjoiUkQiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDg5LTA3LTA3IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDg5LTA3LTA3In0seyJjb2RlIjoiUEMiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDg5LTA3LTA3IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDg5LTA3LTA3In0seyJjb2RlIjoiUk0iLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDg5LTA3LTA3IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDg5LTA3LTA3In0seyJjb2RlIjoiV1MiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDg5LTA3LTA3IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDg5LTA3LTA3In0seyJjb2RlIjoiREIiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDg5LTA3LTA3IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDg5LTA3LTA3In0seyJjb2RlIjoiREMiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDg5LTA3LTA3IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDg5LTA3LTA3In0seyJjb2RlIjoiUlNVIiwiZmFsbGJhY2tEYXRlIjoiMjA4OS0wNy0wNyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA4OS0wNy0wNyJ9XSwiaGFzaCI6IjEyNzk2ODc3LzAiLCJncmFjZVBlcmlvZERheXMiOjcsImF1dG9Qcm9sb25nYXRlZCI6ZmFsc2UsImlzQXV0b1Byb2xvbmdhdGVkIjpmYWxzZX0=-WGTHs6XpDhr+uumvbwQPOdlxWnQwgnGaL4eRnlpGKApEEkJyYvNEuPWBSrQkPmVpim/8Sab6HV04Dw3IzkJT0yTc29sPEXBf69+7y6Jv718FaJu4MWfsAk/ZGtNIUOczUQ0iGKKnSSsfQ/3UoMv0q/yJcfvj+me5Zd/gfaisCCMUaGjB/lWIPpEPzblDtVJbRexB1MALrLCEoDv3ujcPAZ7xWb54DiZwjYhQvQ+CvpNNF2jeTku7lbm5v+BoDsdeRq7YBt9ANLUKPr2DahcaZ4gctpHZXhG96IyKx232jYq9jQrFDbQMtVr3E+GsCekMEWSD//dLT+HuZdc1sAIYrw==-MIIElTCCAn2gAwIBAgIBCTANBgkqhkiG9w0BAQsFADAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBMB4XDTE4MTEwMTEyMjk0NloXDTIwMTEwMjEyMjk0NlowaDELMAkGA1UEBhMCQ1oxDjAMBgNVBAgMBU51c2xlMQ8wDQYDVQQHDAZQcmFndWUxGTAXBgNVBAoMEEpldEJyYWlucyBzLnIuby4xHTAbBgNVBAMMFHByb2QzeS1mcm9tLTIwMTgxMTAxMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA5ndaik1GD0nyTdqkZgURQZGW+RGxCdBITPXIwpjhhaD0SXGa4XSZBEBoiPdY6XV6pOfUJeyfi9dXsY4MmT0D+sKoST3rSw96xaf9FXPvOjn4prMTdj3Ji3CyQrGWeQU2nzYqFrp1QYNLAbaViHRKuJrYHI6GCvqCbJe0LQ8qqUiVMA9wG/PQwScpNmTF9Kp2Iej+Z5OUxF33zzm+vg/nYV31HLF7fJUAplI/1nM+ZG8K+AXWgYKChtknl3sW9PCQa3a3imPL9GVToUNxc0wcuTil8mqveWcSQCHYxsIaUajWLpFzoO2AhK4mfYBSStAqEjoXRTuj17mo8Q6M2SHOcwIDAQABo4GZMIGWMAkGA1UdEwQCMAAwHQYDVR0OBBYEFGEpG9oZGcfLMGNBkY7SgHiMGgTcMEgGA1UdIwRBMD+AFKOetkhnQhI2Qb1t4Lm0oFKLl/GzoRykGjAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBggkA0myxg7KDeeEwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwEwCwYDVR0PBAQDAgWgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBonMu8oa3vmNAa4RQP8gPGlX3SQaA3WCRUAj6Zrlk8AesKV1YSkh5D2l+yUk6njysgzfr1bIR5xF8eup5xXc4/G7NtVYRSMvrd6rfQcHOyK5UFJLm+8utmyMIDrZOzLQuTsT8NxFpbCVCfV5wNRu4rChrCuArYVGaKbmp9ymkw1PU6+HoO5i2wU3ikTmRv8IRjrlSStyNzXpnPTwt7bja19ousk56r40SmlmC04GdDHErr0ei2UbjUua5kw71Qn9g02tL9fERI2sSRjQrvPbn9INwRWl5+k05mlKekbtbu2ev2woJFZK4WEXAd/GaAdeZZdumv8T2idDFL7cAirJwcrbfpawPeXr52oKTPnXfi0l5+g9Gnt/wfiXCrPElX6ycTR6iL3GC2VR4jTz6YatT4Ntz59/THOT7NJQhr6AyLkhhJCdkzE2cob/KouVp4ivV7Q3Fc6HX7eepHAAF/DpxwgOrg9smX6coXLgfp0b1RU2u/tUNID04rpNxTMueTtrT8WSskqvaJd3RH8r7cnRj6Y2hltkja82HlpDURDxDTRvv+krbwMr26SB/40BjpMUrDRCeKuiBahC0DCoU/4+ze1l94wVUhdkCfL0GpJrMSCDEK+XEurU18Hb7WT+ThXbkdl6VpFdHsRvqAnhR2g4b+Qzgidmuky5NUZVfEaZqV/g==

 

 

Cách 2:

Xem trong file Readme.txt thư mục Crack

 

Chúc thành công!!!

 

4
Để lại bình luận

avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutraltwistedarrowshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
2 Số lượng chủ đề bình luận
2 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
3 Các tác giả bình luận
Tiểu CAkhoantest phpstorm Những người bình luận gần đây

  Nhận thông báo qua Email  
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Nhận thông báo cho
test phpstorm
Khách
test phpstorm
Offline

kg co cai nao thanh công ca. ca ch 1 thi 3 key deu kg duoc. Cach 2 voi file jar cung kg chay luon

khoan
Khách
khoan
Offline

host va key deu khong hop le